ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/2017 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΤ038/2016 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

15.2.2017

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»

έχοντας υπόψη:

 

1. Το Π.Δ ΦΕΚ/Β347/17.02.2004 έγκρισης της σύστασης του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 2014 (ΦΕΚ 1006/22.4.2014), καθώς επίσης και το άρθρο 27 του ν. 3259/2004 και το ν. 1610/1986.
 

2. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος της 17ης/02/2016 περί ανασυγκρότησης του Δ.Σ., ανάθεσης διαχειριστικών αρμοδιοτήτων και ορισμού νόμιμου εκπροσώπου,
 

3. Την Πρόσκληση του Π.Ε.Π. «Αττική» με κωδ. ΑΤΤ038/30.09.2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (2η Τροποποίηση α.π. 205/26.01.2017),
 

4. Την με αριθμ. 110427/ ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ Β’ 3521/1.11.2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
 

5. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος της 11ης/11/2016 για την έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Πράξης υπό τον τίτλο «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Π.Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 (κωδ. Πρόσκλησης ΑΤΤ038/30.09.2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 

6. την από 10/02/2017 απόφαση του Δ.Σ. για την Υλοποίηση με Ίδια Μέσα (ΑΥΜΙΜ) του Υποέργου «Καθιέρωση και Προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική» της προαναφερόμενης Πράξης, η οποία προτείνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020» και έχει λάβει κωδικό Ο.Π.Σ. 5003228,
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε (5) συνεργατών για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών για την υλοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο της Πράξης

«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», η οποία προτείνεται προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα.
 

Η παρούσα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών ένταξης, καθώς επίσης και παρατηρήσεων από τον αρμόδιο φορέα.

Δείτε αναλυτικά την  πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.