ΙΜΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ».Τελικός πίνακας επιλογής πέντε (5) ατόμων, για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

.

14.3.2017

Τελικός  πίνακας επιλογής πέντε (5) ατόμων, για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών κατά την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», Κωδικός MIS: 5003228, η οποία έχει προταθεί προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.