ΙΜΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02/2017 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12.07.2017

28.8.2017

Τελικός πίνακας επιλογής οκτώ (8) ατόμων, για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών κατά την υλοποίηση των δράσεων του Υποέργου  «Καθιέρωση και Προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική», στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5003228 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.