Τελικός πίνακας επιλογής για την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη εργασίας ιδιωτικού διακαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών και παροδικών αναγκών κατά την υλοποίησης των δράσεων του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.